next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
ข่าวเด่น
สาระภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการแข่งขัน “Thew ASEAN Speech Contest 2014” โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ทั้งหลักสูตรสามัญ EFF และ TSEP เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยนักเรียนจะพูดตามหัวข้อที่จับฉลากได้ (Impromptu Speech) ซึ่งมีหัวข้อ ความยากง่าย และเวลาที่ใช้พูดแตกต่างกันตามระดับชั้นของนักเรียน (คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละะเอียดต่อ)
ข่าวสารรั้วทิว
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนทิวไผ่งามจัดอบรมครู เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่มาตรฐานสากล” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร หรือ TSIS (Thewphaingarm School in School) เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บทเรียนมีความน่าสนใจ และนักเรียนสนุกกับการเรียน
WRO 2014 : World Robot Olympiad Thailand 2014 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนทิวไผ่งาม ที่สามารถคว้า 2 รางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2557 (WRO 2014 : World Robot Olympiad Thailand 2014) ซึ่งจัดการแข่งขันโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สพวค. และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย)
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ระหว่างปิดภาคเรียนกับ Thew Camp @ Japan ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2557 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มประสบการณ์ทั้งด้านเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึงการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน และปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนทิวไผ่งาม เปิดโอกาสให้การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ใช้โรงยิมเนเซียมและสถานที่ของโรงเรียนทิวไผ่งาม ในการจัดการแข่งขัน “โฟร์โมสต์ไทยแลนด์คัพ ศึกเยาวชนชิงแชมป์ บาสเกตบอล 2014” เพื่อคัดเลือกทีมจากภาคกลาง 27 จังหวัด ไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการดูแลใส่ใจสุขภาพ รวมถึงการสร้างนิสัยรักการออกกำลังกายผ่านการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
ในวันที่ 4 กรกฎาคม2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามได้จัด “การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” หนึ่งในมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความอบอุ่น และปลอดภัย นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ปราศจากความเสี่ยงต่อการประสบภัยอันตรายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยร่วมกันทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดทอง และวัดบวรมงคล เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมกันนี้คณะนักเรียนได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
8 ส.ค. 2557 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
18 ส.ค. 2557 วันวิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 2557 TSEP Day
29 ส.ค. 2557 EFF Day
18 - 26 ก.ย. 2557 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Admission ตรง
คุณครูที่มุ่งมั่นการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างให้นักเรียนเป็น
คนเก่ง มีความสุขสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ของตน สังคม และเป็นคนดีของประเทศชาติ
“ ... 12 ปี ในรั้วทิวไผ่งาม ได้สร้างความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก การทำงานร่วมกับผู้อื่น จินตนาการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพื้นฐานของการทำงานในปัจจุบัน
ทั้งการแสดงและการเขียนบทภาพยนตร์ ...”
“...หลักในการเลือกโรงเรียนให้ลูกของผม คือ

ต้องเป็นสถานที่ที่เกื้อหนุนต่อความเจริญรุ่งเรือง และสร้างความยั่งยืนในชีวิต

ซึ่งโรงเรียนทิวไผ่งามสามารถตอบโจทย์ครบ อย่างที่ต้องการ ...”