next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
งานวิจัย
คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนทิวไผ่งาม ยินดีต้อนรับ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานและมอบรางวัลงานวิจัย งาน The Day of Discovery วันที่ 30 มกราคม 2558
โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดประกวดงานวิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ (คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ)
โรงเรียนทิวไผ่งามขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และท่านผู้มีเกียรติร่วมงาน “The Day of Discovery 2014” เพื่อสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเพื่อแสดงและประกวดผลงานที่เกิดจากกระบวนการวิจัยของนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและโรงเรียนต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม มาร่วมกันสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ผ่านงาน “The Day of Discovery 2014” กันนะครับ
ข่าวสารรั้วทิว
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามได้รับประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการศึกษา จากคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. โดยโรงเรียนทิวไผ่งามผ่านการประเมินทั้งระดับปฐมวัย (อนุบาล) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)ในระดับดีมากทั้งสองระดับ
คณะครูไทยและครูชาวต่างชาติโรงเรียนทิวไผ่งามเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ " World Class Learners: Creative and Entrepreneurial Students" โดย Prof. Dr. Yong Zgao ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 28กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพๆ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพุธิตา ดอกพุฒ นักเรียน TSEP G.12 ที่คว้ารางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ จากกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทั้งด้าน Speaking Skill , Listening Skill , Reading Skill , Writing Skill and Pictures Dictation
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย World Vision Foundation of Thailand (WVFT) มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนทิวไผ่งามเป็นสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ด้วยการแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่งโรงเรียนทิวไผ่งามได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
โรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดจัดงาน “ไผ่ผลัดใบ” ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสปิดภาคเรียน รวมถึงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่น การกล้าแสดงออกของนักเรียน การกระชับความสัมพันธ์ การพบปะสังสรรค์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 & TSEP G.12 ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน เป็นรุ่นที่ 30
ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดการแข่งขัน “Thew ASEAN Speech Contest” ในหัวข้อ “Father in my heart” เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองด้านภาษา (Linguistic Intelligence) รวมถึงเป็นเวทีให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษา กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเสริมสร้างให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
ปฏิทินกิจกรรม
31 มี.ค. 2558 ประกาศผลสอบ ป.3 , ป.6, ม.3
7 เม.ย. 2558 ประกาศผลสอบ ม.6 และ grade12
24 เม.ย. 2558 สิ้นสุด Summer Course
เด็กหญิงสิริวิมล เพิ่มพูนธนาลาภ
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย..."
“...การสร้างความรักและความไว้วางใจ จะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนประสบความสำเร็จด้านการเรียน ...”
“... ผมเป็น “ลูกหม้อ” โรงเรียนทิวไผ่งามคนหนึ่ง ผมสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และความสำเร็จต่างๆ เกิดได้เพราะโรงเรียนทิวไผ่งาม ...”
“... เหตุผลในการตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนทิวไผ่งาม คือ
ชื่อเสียงของโรงเรียน ความหลากหลายของหลักสูตรที่โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรสามัญ , English for Future (EFF) และ English Program (TSEP) การที่โรงเรียนเปิดตั้งแต่ชั้นเนอร์สเซอรี่ถึงชั้น ม.6 หรือ G.12 ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆ ความสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ ...”