next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
ข่าวเด่น
ตามที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดให้มีการแข่งขัน “Thew ASEAN Speech Contest 2014” โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเป็นเวทีให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเสริมสร้างให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ซึ่งบัดนี้การการแข่งขัน “Thew ASEAN Speech Contest 2014” ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
ข่าวสารรั้วทิว
น.ส.รัฏฏิการ์ สุขเนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล Excellent Award จากการประกวดวาดภาพบนโปสการ์ด ซึ่งจัดโดย กรมไปรษณีย์ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น โดยรางวัลที่ได้รับมาจากผลงานภาพวาดสีไม้ ชื่อ “Family Season” ซึ่งสื่อถึงความสุข ความอบอุ่นที่ได้สนุกกับครอบครัว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทิวไผ่งามกับประเทศญี่ปุ่น
ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม นำผู้บริหารเยี่ยมชมโรงเรียนภาคีเครือข่าย “โครงการทิวไผ่งามแบ่งปันสมอง” ในจังหวัดต่างๆ และร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรในการเรียนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในโครงการนำร่อง ณ จังหวัดสงขลา รวมถึงได้ร่วมกันหารือกับนายกเทศมนตรีนครยะลา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถึงการขยายฐานเครือข่าย และแนวทางการทำวิจัยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Real Time ผ่านโครงการสอนภาษาอังกฤษทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี Braincloud (Thewphaingarm Virtual School and Braincloud Project) ซึ่งมีโรงเรียน ทิวไผ่งามเป็นแม่ข่าย เพื่อช่วยส่งเสริมเด็กไทยทั่วประเทศให้ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ผลงานวิจัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทิวไผ่งาม เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสนิมเหล็กจากผักชีฝรั่ง” คว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งงานวิจัยนี้มีคุณครูสุพรรณี วรรณพฤกษ์ เป็นคุณครูที่ปรึกษางานวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีรัชต์ ตรีสุพัฒน์ศิลป์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ได้รางวัล "เชิดชูเกียรติเยาวชน ธนบุรีศรีนพมาศ" ประเภท รางวัลอันทรงคุณค่าทางด้านศิลปหัตถกรรมสำหรับเยาวชน จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งเป็นรางวัลที่มีการสรรหาและคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คุณครูจินตนา งามวงศ์น้อย นำนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส จำนวน 4 คน ร่วมกิจกรรม “ค่ายพัฒนาทักษะภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศส” ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ และแสดงศักภาพทางด้านภาษาฝรั่งเศส รวมถึงเพื่อสร้างความสามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการแข่งขัน “Thew Math” ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2557 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนคณิตศาสตร์ ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคย และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับองค์กรภายนอกรวมถึงเพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะมีโอกาสได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบที่รวมทั้ง O-Net และ NT
ปฏิทินกิจกรรม
29 ส.ค. 2557 EFF Day
18 - 26 ก.ย. 2557 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
19 ก.ย. 2557 กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
6 ต.ค. 2557 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1
6 ต.ค. 2557 เริ่มการเรียน October Course
22 ต.ค. 2557 สิ้นสุดเรียน October Course
นายกัญจน์ รองเรืองกุล และนายกาญจน์ รองเรืองกุล นักเรียน TSEP G.12 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับ Asia Pacific ในโครงการ FedEx Express/Junior Achievement 2014 International Trade Challenge ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
“ ... คุณครูที่ทำให้ “วิชาฟิสิกส์”
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและยากอีกต่อไป ....”
“ ... 12 ปี ในรั้วทิวไผ่งาม ได้สร้างความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก การทำงานร่วมกับผู้อื่น จินตนาการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพื้นฐานของการทำงานในปัจจุบัน
ทั้งการแสดงและการเขียนบทภาพยนตร์ ...”
“...หลักในการเลือกโรงเรียนให้ลูกของผม คือ

ต้องเป็นสถานที่ที่เกื้อหนุนต่อความเจริญรุ่งเรือง และสร้างความยั่งยืนในชีวิต

ซึ่งโรงเรียนทิวไผ่งามสามารถตอบโจทย์ครบ อย่างที่ต้องการ ...”