next
1 2 3 4 5
previous
ฉลองครบรอบ 40 ปีโรงเรียนทิวไผ่งาม รับสิทธิพิเศษ สำหรับน้กเรียนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-4338253 02-8831161 02-4246225 ต่อ 107....... โรงเรียนทิวไผ่งาม มีความภูมิใจที่ประกาศว่า เราได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 โรงเรียน ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมในเครือข่าย SEAMEO โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนตัวแทนในประเทศไทย ในโครงการนี้...ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนชั้น ม.6 และ Grade 12 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอุษา ณรงค์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 วันรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าค่ายสัมพันธ์ ณ Woodland จ.นครปฐม ... กำหนดการงานไผ่ผลัดใบ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
Thew Robot
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านหุ่นยนต์มาเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยเราแบ่งรุ่นไว้ชัดเจน พบกับภาระกิจ และ สนามการแข่งขันที่มีเส้นทาง น่าลุ้น น่าตื่นเต้น
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปวริศ จิรประยุกต์เลิศ และ เด็กชายปวเรศ จิรประยุกต์เลิศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4 ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Zeer Thailand Robot Game 2016)เมื่อวันที่ 30-31 ม.ค 2559 ณ ศูนย์ค้าส่ง เคอะฮับ เซีย์รังสิต
Connected to the world t_6io : Arduino connected
ข่าวสารรั้วทิว
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม และผู้บริหาร ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หรือ Thewphaingarm School English Program (TSEP) เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและก้าวทันสังคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยโรงเรียนทิวไผ่งามตระหนักถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 (21st Century Education ) โดยหลักสูตร TSEPนั้น สอนโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา(อังกฤษ)ในระดับประถมศึกษาถึง90% และในระดับมัธยมศึกษา 80% และโรงเรียนตระหนักว่าการเรียนในปัจจุบันต้องเน้นให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร Smart Engineer ที่มุ่งสร้างนักเรียนทิวไผ่งามให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักแก้ปัญหา นักสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะในรูปแบบของการเรียน STEM-Science Technology Engineer and Mathematics ที่เน้นการเรียนแบบบูรณาการ เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่และแก้ปัญหา สร้างโครงการแบบสหวิทยาการ พร้อมกันนี้ ดร. ณหทัย ยังได้แนะนำถึงหลักสูตรนานาชาติทิวไผ่งาม Thewphaingarm International School (TIS) ที่จะเน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีประสบการณ์จริงในประเทศแคนาดาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีแผนการเปิดอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2560 อีกด้วย
โรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดจัดงาน “ไผ่ผลัดใบ” ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสปิดภาคเรียน รวมถึงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่น การกล้าแสดงออกของนักเรียน การกระชับความสัมพันธ์ การพบปะสังสรรค์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 & TSEP G.12 ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน เป็นรุ่นที่ 31
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 และ TSEP G.12 ปีการศึกษา 2558 ที่เข้ารับวุฒิบัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน เป็นรุ่นที่ 31 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนทิวไผ่งาม และร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์รำลึกเพื่อสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ณ Woodland Resort จ.นครปฐม ในวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์การฝึกกำลังสำรอง กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อทบทวนความรู้ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความอดทน ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนทิวไผ่งาม จัดงาน The Day of Discovery ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานวิจัยอันเกิดจากการจัดกิจกรรม Track 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ Triple Track ซึ่งโรงเรียนทิวไผ่งามใช้ในการสร้างเยาวชนคุณภาพ หรือ Smart Teen เพื่อสร้างกระบวนการคิด การแสวงหาคำตอบ การแก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ
กองลูกเสือโรงเรียนทิวไผ่งาม จัดกิจกรรม Day Camp สำหรับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ Grade 1 - 3) ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว Woodland ตั้งแต่เวลา 7.30 - 14.30น.
ปฏิทินกิจกรรม
12 - 14 ก.พ. 2559 สายสัมพันธ์รำลึก
17 ก.พ. 2559 G.10 - G.11 สอบปลายภาค
19 ก.พ. 2559 ป.3 - ม.5 และ G.1 - G.11 สอบปลายภาค
21 - 25 ก.พ. 2559 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่
22 ก.พ. 2559 วันมาฆบูชา
23 ก.พ. 2559 K.1 - K.3 ป.3 - ม.5 และ G.10 - G.11 สอบปลายภาค
จากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นคุณพ่อเล่นเครื่องดนตรีแปลกๆ ทำให้ เกล้า นางสาวศุภิสรา จิรประยุกต์เลิศ เริ่มต้นเล่นอิเลคโทน จากการฝึกฝน และกำลังใจจากครอบครัว ทำให้วันนี้น้องเกล้าได้เป็นเจ้าของรางวัล ความสามารถทั้งด้านการเรียนและด้าน ดนตรี มากมาย
คุณครูที่วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
“สอนในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ ไม่ใช่ครูอยากสอน”
“... โรงเรียนทิวไผ่งามเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผม ผมได้เรียนที่นี่ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รักและผูกพันกับเพื่อนๆ และคุณครูเสมอมา ขอบคุณโรงเรียนทิวไผ่งามที่ช่วยหล่อหลอมผมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ...”
“....ผมไม่ผิดหวังเลยที่เลือกโรงเรียนทิวไผ่งามให้เป็นบ้านหลังที่สองของลูกๆของผม เพราะโรงเรียนทิวไผ่งามไม่ได้ให้เฉพาะวิชาความรู้ หรือการศึกษาเท่านั้น แต่โรงเรียนทิวไผ่งามให้ทุกอย่าง ทั้งทักษะการใช้ชีวิต การค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำ...”