next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
งานวิจัย
ผลงานวิจัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทิวไผ่งาม เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสนิมเหล็กจากผักชีฝรั่ง” คว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งงานวิจัยนี้มีคุณครูสุพรรณี วรรณพฤกษ์ เป็นคุณครูที่ปรึกษางานวิจัย
ข่าวสารรั้วทิว
โรงเรียนทิวไผ่งาม คว้า 3 รางวัล ทั้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น และ 2 รางวัล การทำอาหารว่างประยุกต์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดโดยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา
คุณครูจินตนา งามวงศ์น้อย นำนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส คว้า 2 รางวัลจากการร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส จัดโดย ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส และศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา
โรงเรียนทิวไผ่งามได้รับรางวัล “โรงเรียนที่มีพัฒนาการผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)” ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับโรงเรียนทิวไผ่งามในโอกาสที่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 มีผลการสอบ O-NET รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดี
น.ส.รัฏฏิการ์ สุขเนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล Excellent Award จากการประกวดวาดภาพบนโปสการ์ด ซึ่งจัดโดย กรมไปรษณีย์ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น โดยรางวัลที่ได้รับมาจากผลงานภาพวาดสีไม้ ชื่อ “Family Season” ซึ่งสื่อถึงความสุข ความอบอุ่นที่ได้สนุกกับครอบครัว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทิวไผ่งามกับประเทศญี่ปุ่น
ตามที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดให้มีการแข่งขัน “Thew ASEAN Speech Contest 2014” โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเป็นเวทีให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเสริมสร้างให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ซึ่งบัดนี้การการแข่งขัน “Thew ASEAN Speech Contest 2014” ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม นำผู้บริหารเยี่ยมชมโรงเรียนภาคีเครือข่าย “โครงการทิวไผ่งามแบ่งปันสมอง” ในจังหวัดต่างๆ และร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรในการเรียนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในโครงการนำร่อง ณ จังหวัดสงขลา รวมถึงได้ร่วมกันหารือกับนายกเทศมนตรีนครยะลา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถึงการขยายฐานเครือข่าย และแนวทางการทำวิจัยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Real Time ผ่านโครงการสอนภาษาอังกฤษทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี Braincloud (Thewphaingarm Virtual School and Braincloud Project) ซึ่งมีโรงเรียน ทิวไผ่งามเป็นแม่ข่าย เพื่อช่วยส่งเสริมเด็กไทยทั่วประเทศให้ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรม
18 - 26 ก.ย. 2557 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
19 ก.ย. 2557 กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
6 ต.ค. 2557 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1
6 ต.ค. 2557 เริ่มการเรียน October Course
22 ต.ค. 2557 สิ้นสุดเรียน October Course
26 ต.ค. 2557 นักเรียนประจำรายงานตัว
นายกัญจน์ รองเรืองกุล และนายกาญจน์ รองเรืองกุล นักเรียน TSEP G.12 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับ Asia Pacific ในโครงการ FedEx Express/Junior Achievement 2014 International Trade Challenge ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
“ ... การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด สามารถเชื่อมโยงความรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวันในทุกรูปแบบ
พร้อมสอดแทรกระเบียบวินัย การมีคุณธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนเติบเติบโตเป็น Smart Teen ที่สมาร์ททั้งสมองร่างกาย และจิตใจ ... ”
“ ... 12 ปี ในรั้วทิวไผ่งาม ได้สร้างความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก การทำงานร่วมกับผู้อื่น จินตนาการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพื้นฐานของการทำงานในปัจจุบัน
ทั้งการแสดงและการเขียนบทภาพยนตร์ ...”
“...หลักในการเลือกโรงเรียนให้ลูกของผม คือ

ต้องเป็นสถานที่ที่เกื้อหนุนต่อความเจริญรุ่งเรือง และสร้างความยั่งยืนในชีวิต

ซึ่งโรงเรียนทิวไผ่งามสามารถตอบโจทย์ครบ อย่างที่ต้องการ ...”