next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
 
งานวิจัย
“...การผลิตกระดาษต้องสิ้นเปลืองวัตถุดิบและพลังงานอย่างมาก และการใช้กระดาษจำนวนมาก อาจส่งผลต่อการเพิ่มของปริมาณขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นักนั้นทีมวิจัยชั้น ป.2 จึงได้ทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว...”
โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดประกวดงานวิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ (คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ)
จากการตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยว่าเป็นรากฐานของความคิด จินตนาการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โรงเรียนทิวไผ่งามเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยกับการทำงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยฝ่ายการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของครูที่ปรึกษาในการทำโครงงานวิจัย” โดยมีคณะครู-อาจารย์ จำนวนกว่า 170 ท่าน จาก 30 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา
ข่าวสารรั้วทิว
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยร่วมกันทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดทอง และวัดบวรมงคล เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมกันนี้คณะนักเรียนได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 17 ก.ค. ชั้น มัธยมปีทีี 1 - 3 และ มัธยมปีที่ 4 - 6 และ เกรด 10 - 12 // 20 ก.ค. เกรด 1 - 12 //21 ก.ค. ชั้นประถมปีที่ 2 - 6 ชั้นมัธยมปีที่ 1 - 6 // 22 ก.ค. เกรด 1 - 9 //23 ก.ค. ชั้น มัธยมปีทีี 1 - 6 และ เกรด 10 - 12 // 24 ก.ค. เกรด 1 - 12
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฐธยาน์ องค์ศรีตระกูล (น้องยูเค) นักเรียนชั้น Grade 2 ที่เข้ารับเข็มกลัดพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบโดยน้องยูเคได้ร่วมแสดงละครเวทีในโอกาสนี้ด้วย
ในวันที่ 3 กรกฎาคม2558 โรงเรียนทิวไผ่งามได้จัด “การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” หนึ่งในมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความอบอุ่น และปลอดภัย นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ปราศจากความเสี่ยงต่อการประสบภัยอันตรายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
กองลูกเสือโรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับชั้น เนื่องในวันคล้ายคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือ วันลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งกิจกรรมลูกเสือมีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ป.5ได้ทำกิจกรรม Brain Sharing. กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวคลอง จ.นราธิวาส ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ได้พูดคุยแบ่งปันในเรื่องของความเป็นอยู่ ทั้งทางกรุงเทพและนราธิวาส อย่างเป็นกันเอง
ปฏิทินกิจกรรม
4 - 6 ส.ค. 2558 รอบรองชนะเลิศ Thew Speech Contest ครั้งที่ 1
6 ส.ค. 2558 กิจกรรมแนะแนว
10 ส.ค. 2558 Thew Speech Contest รอบชิงชนะเลิศ
11 ส.ค. 2558 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 2558 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
13 ส.ค. 2558 Quiz Contest
ขอแสดงความยินดีกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบสอบตรง
คุณครูที่วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Learning by doing บูรณาการเข้ากับสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
“... ผมเป็น “ลูกหม้อ” โรงเรียนทิวไผ่งามคนหนึ่ง ผมสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และความสำเร็จต่างๆ เกิดได้เพราะโรงเรียนทิวไผ่งาม ...”
“... เหตุผลในการตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนทิวไผ่งาม คือ
ชื่อเสียงของโรงเรียน ความหลากหลายของหลักสูตรที่โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรสามัญ , English for Future (EFF) และ English Program (TSEP) การที่โรงเรียนเปิดตั้งแต่ชั้นเนอร์สเซอรี่ถึงชั้น ม.6 หรือ G.12 ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆ ความสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ ...”