next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
งานวิจัย
“...การผลิตกระดาษต้องสิ้นเปลืองวัตถุดิบและพลังงานอย่างมาก และการใช้กระดาษจำนวนมาก อาจส่งผลต่อการเพิ่มของปริมาณขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นักนั้นทีมวิจัยชั้น ป.2 จึงได้ทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว...”
โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดประกวดงานวิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ (คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ)
โรงเรียนทิวไผ่งามขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และท่านผู้มีเกียรติร่วมงาน “The Day of Discovery 2014” เพื่อสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเพื่อแสดงและประกวดผลงานที่เกิดจากกระบวนการวิจัยของนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและโรงเรียนต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม มาร่วมกันสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ผ่านงาน “The Day of Discovery 2014” กันนะครับ
ข่าวสารรั้วทิว
ในวันที่ 10 เมษายน 2558 คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ กิจกรรมสันทนาการ และการเล่นสงกรานต์ระหว่างครูและนักเรียน ณ ยิมเนเซี่ยม อาคารณรงค์ – อุษา 2
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามได้รับประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการศึกษา จากคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. โดยโรงเรียนทิวไผ่งามผ่านการประเมินทั้งระดับปฐมวัย (อนุบาล) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)ในระดับดีมากทั้งสองระดับ
คณะครูไทยและครูชาวต่างชาติโรงเรียนทิวไผ่งามเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ " World Class Learners: Creative and Entrepreneurial Students" โดย Prof. Dr. Yong Zgao ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 28กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพๆ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพุธิตา ดอกพุฒ นักเรียน TSEP G.12 ที่คว้ารางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ จากกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทั้งด้าน Speaking Skill , Listening Skill , Reading Skill , Writing Skill and Pictures Dictation
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย World Vision Foundation of Thailand (WVFT) มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนทิวไผ่งามเป็นสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ด้วยการแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่งโรงเรียนทิวไผ่งามได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
โรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดจัดงาน “ไผ่ผลัดใบ” ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสปิดภาคเรียน รวมถึงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่น การกล้าแสดงออกของนักเรียน การกระชับความสัมพันธ์ การพบปะสังสรรค์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 & TSEP G.12 ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน เป็นรุ่นที่ 30
ปฏิทินกิจกรรม
24 เม.ย. 2558 สิ้นสุด Summer Course
5 พ.ค. 2558 วันฉัตรมงคล
10 พ.ค. 2558 นักเรียนประจำเข้าหอพัก
11 พ.ค. 2558 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
13 พ.ค. 2558 วันพืชมงคล
18 พ.ค. 2558 เริ่มเรียนพิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบสอบตรง
คุณครูที่วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Learning by doing บูรณาการเข้ากับสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
“... ผมเป็น “ลูกหม้อ” โรงเรียนทิวไผ่งามคนหนึ่ง ผมสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และความสำเร็จต่างๆ เกิดได้เพราะโรงเรียนทิวไผ่งาม ...”
“... เหตุผลในการตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนทิวไผ่งาม คือ
ชื่อเสียงของโรงเรียน ความหลากหลายของหลักสูตรที่โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรสามัญ , English for Future (EFF) และ English Program (TSEP) การที่โรงเรียนเปิดตั้งแต่ชั้นเนอร์สเซอรี่ถึงชั้น ม.6 หรือ G.12 ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆ ความสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ ...”