next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
ข่าวเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ นายนิกกี้ โอกามูระ ชั้น เกรด 12 นางสาวเพทาย มงคลประจักษ์ ชั้น เกรด 10 / 2 และ ด.ญ. สิริวิมล เพิ่มพูนธนาลาภ ชั้น เกรด 5
ขอแสดงความยินดีกับนายนิกกี้ โอกามูระ TSEP G.12 ที่สามารถครองรางวัลอันดับที่ 5 ของประเทศไทย จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่วมฉัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา
ข่าวสารรั้วทิว
วันที่ 21-22 เมษายน 2557 นักเรียน TSEP G.7-12 ร่วมโครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ปลูกปะการังทะเล ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศน์ทางทะเล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และยังเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีในการช่วยเหลือสังคม เป็นการสร้างสำนึกการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งาม ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้ทำนุบำรุงและบูรณะวัดสุขสมบูรณ์ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 6 เมษายน 2557
ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 โรงเรียนทิวไผ่งามได้กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประจำ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนทิวไผ่งาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแจ้งนโยบาย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการสรรค์สร้างเยาวชนคุณภาพที่สมาร์ททั้งสมอง ร่างกาย และจิตใจ
เปิดรับสมัครแล้ว “Summer Course 2014” ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม-25 เมษายน 2557 สำหรับนักเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหลักสูตรสามัญ , EFF และ TSEP เพื่อเติมเต็มความรู้ สร้างเสริมทักษะชีวิต สนุกกับคอร์สวิชการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ กีฬา และเรียนรู้โลกกว้างกับกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา นายอำพล พลศร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วย Mr. Steve Schoettler Mr. Wayne Poncia จากบริษัท Junyo ประเทศสหรัฐอเมริกา Mr. Andrew Lassnerจาก Openface แคนาดา Mr. Michael Canuel และ Mr. Stenzel Thomas จาก Learn Quebec ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานโรงเรียนทิวไผ่งาม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา การสร้างภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามโครงการทิวไผ่งามแบ่งปันสมอง หรือ Thewphaingarm Brain Sharing ซึ่งมีโรงเรียนทิวไผ่งามเป็นแม่ข่าย โดยมี ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม ประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทิวไผ่งามให้การต้อนรับ
โรงเรียนทิวไผ่งาม ขอเชิญร่วมงาน “Phaipladbai 2013” ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสปิดภาคเรียน รวมถึงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่น การกล้าแสดงออกของนักเรียน การกระชับความสัมพันธ์ การพบปะสังสรรค์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 & TSEP G.12 ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน เป็นรุ่นที่ 29
ปฏิทินกิจกรรม
25 เม.ย. 2557 สิ้นสุด Summer Course
5 พ.ค. 2557 วันฉัตรมงคล
ขอแสดงความยินดีกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Admission ตรง
“ ... การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการกลุ่ม จะสร้างให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ....”
“ผมมองว่าทุกย่างก้าวของเราเป็นการเรียนรู้ทั้งสิ้น หลักการสามารถเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ได้เสมอ ณ วันหนึ่งเราอาจจะยึด แบบหนึ่งพอโตและได้เรียนรู้ขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบซึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่มีจุดยืนแต่แปลว่าเราได้เรียนรู้เข้าใจแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีและรับสื่งที่ดีเข้ามาสู่ตัวตลอดเวลา”
“... จากวิสัยทัศน์ ความตั้งใจ พัฒนาการ รวมถึงชื่อเสียงของโรงเรียนทิวไผ่งาม จึงได้ส่งลูกทั้ง 2 คน มาเรียนซึ่งลูกก็สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และเป็นคนดี ตามที่ได้คาดหวังไว้ ...”