next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
 
งานวิจัย
“...การผลิตกระดาษต้องสิ้นเปลืองวัตถุดิบและพลังงานอย่างมาก และการใช้กระดาษจำนวนมาก อาจส่งผลต่อการเพิ่มของปริมาณขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นักนั้นทีมวิจัยชั้น ป.2 จึงได้ทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว...”
โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดประกวดงานวิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ (คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ)
จากการตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยว่าเป็นรากฐานของความคิด จินตนาการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โรงเรียนทิวไผ่งามเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยกับการทำงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยฝ่ายการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของครูที่ปรึกษาในการทำโครงงานวิจัย” โดยมีคณะครู-อาจารย์ จำนวนกว่า 170 ท่าน จาก 30 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา
ข่าวสารรั้วทิว
ในวันที่ 3 กรกฎาคม2558 โรงเรียนทิวไผ่งามได้จัด “การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” หนึ่งในมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความอบอุ่น และปลอดภัย นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ปราศจากความเสี่ยงต่อการประสบภัยอันตรายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
กองลูกเสือโรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับชั้น เนื่องในวันคล้ายคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือ วันลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งกิจกรรมลูกเสือมีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ป.5ได้ทำกิจกรรม Brain Sharing. กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวคลอง จ.นราธิวาส ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ได้พูดคุยแบ่งปันในเรื่องของความเป็นอยู่ ทั้งทางกรุงเทพและนราธิวาส อย่างเป็นกันเอง
ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนทิวไผ่งาม ที่ไปคว้ารางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 (Thailand Robofest Junior2015) เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(แจ้งวัฒนะ) ที่ผ่านมา
โรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติดทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน และระดับประเทศต่อไป
การอ่านคือรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น TSEP ร่วมกับร้านหนังสือชั้นนำ จัดกิจกรรม Book Week เพื่อสนับสนุนโครงการรักการอ่าน และแนะนำหนังสือดี มีคุณภาพ รวมถึงจำหน่ายหนังสือในราคาลดพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558
ปฏิทินกิจกรรม
9 ก.ค. 2558 Speech Contest
17 - 24 ก.ค. 2558 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
27 - 29 ก.ค. 2558 รอบคัดเลือก Thew Speech Contest ครั้งที่ 1
29 ก.ค. 2558 TSEP Dollars Shop Student of The Month
29 ก.ค. 2558 วันภาษาไทยแห่งชาติ
30 ก.ค. 2558 หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ขอแสดงความยินดีกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบสอบตรง
คุณครูที่วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Learning by doing บูรณาการเข้ากับสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
“... ผมเป็น “ลูกหม้อ” โรงเรียนทิวไผ่งามคนหนึ่ง ผมสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และความสำเร็จต่างๆ เกิดได้เพราะโรงเรียนทิวไผ่งาม ...”
“... เหตุผลในการตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนทิวไผ่งาม คือ
ชื่อเสียงของโรงเรียน ความหลากหลายของหลักสูตรที่โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรสามัญ , English for Future (EFF) และ English Program (TSEP) การที่โรงเรียนเปิดตั้งแต่ชั้นเนอร์สเซอรี่ถึงชั้น ม.6 หรือ G.12 ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆ ความสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ ...”