next
1 2 3 4 5
previous
ฉลองครบรอบ 40 ปีโรงเรียนทิวไผ่งาม รับสิทธิพิเศษ สำหรับน้กเรียนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-4338253 02-8831161 02-4246225 ต่อ 107
งานวิจัย
เมื่อนักเรียน TSEP G.5 ในกลุ่มคนหนึ่งไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งจึงเกิดความคิดว่าว่าเราควรจะมี “กางเกงในก้นนุ่ม” เพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บก้นเวลาล้มบนลานน้ำแข็ง ลองมาดูการนำเสนอกระบวนการคิดและวิธีการทดลองของเด็ก ๆ ว่าพวกเขามีวิธีแก้ปัญหาการเจ็บก้นเวลาล้มบนลานเสก็ตกันอย่างไร แล้วกางเกงในก้นนุ่มที่เด็ก ๆ ทดลองผ่านกระบวนการทำวิจัย จะช่วยได้จริง ๆ ไหม
นักเรียน TSEP G.5 เห็นเด็ก ๆ วิ่งเล่นแล้วหกล้มทำให้เกิดรอยฟกช้ำ จึงคิดหาวิธีที่จะบรรเทาอาการดังกล่าว ด้วยการทดลองทำงานวิจัยเกี่ยวกับ “ลูกประคบงาดำ” เป็นการนำวิธีการทดลองตามหลักสากลมาประยุกต์ใช้กับการรักษาแบบวิถีไทย มาดูกันว่าลูกประคบงาดำมีส่วนผสมอะไรบ้าง แล้วจะช่วยให้หายเจ็บได้จริง ๆ ไหม
“...การผลิตกระดาษต้องสิ้นเปลืองวัตถุดิบและพลังงานอย่างมาก และการใช้กระดาษจำนวนมาก อาจส่งผลต่อการเพิ่มของปริมาณขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นักนั้นทีมวิจัยชั้น ป.2 จึงได้ทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว...”
ข่าวสารรั้วทิว
โรงเรียนทิวไผ่งาม มีความภูมิใจที่ประกาศว่า เราได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 โรงเรียน ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมในเครือข่าย SEAMEO โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนตัวแทนในประเทศไทย ในโครงการนี้
ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดการแข่งขัน “Thew Speech Contest 2015 ” เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองด้านภาษา (Linguistic Intelligence) รวมถึงเป็นเวทีให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษา กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเสริมสร้างให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
โรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดจัดงาน “40 ปี โรงเรียนทิวไผ่งาม” ในวันที่ 18 กันยายน 2558 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนทิวไผ่งามก้าวเข้าปีที่ 40
นักเรียนชั้น ป.3 ถึง ม.5 และ TSEP G. 3 -G.11 สอบองค์กรภายนอกในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ของบริษัท Top ครั้งที่2 ในวันที่ 1 กันยายน 2558
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ในงาน วันวิฃาการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2015 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ1ปี (พ.ศ.2559-2560)
ปฏิทินกิจกรรม
20 - 22 ต.ค. 2558 English Camp ในประเทศ
22 ต.ค. 2558 สิ้นสุดเรียน October Course
23 ต.ค. 2558 วันปิยมหาราช
25 ต.ค. 2558 นักเรียนประจำรายงานตัว
26 ต.ค. 2558 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
2 - 5 พ.ย. 2558 รับสมัคร Thew Speech Contest ครั้งที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบสอบตรง
คุณครูที่วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Learning by doing บูรณาการเข้ากับสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
“... ผมเป็น “ลูกหม้อ” โรงเรียนทิวไผ่งามคนหนึ่ง ผมสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และความสำเร็จต่างๆ เกิดได้เพราะโรงเรียนทิวไผ่งาม ...”
“... เหตุผลในการตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนทิวไผ่งาม คือ
ชื่อเสียงของโรงเรียน ความหลากหลายของหลักสูตรที่โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรสามัญ , English for Future (EFF) และ English Program (TSEP) การที่โรงเรียนเปิดตั้งแต่ชั้นเนอร์สเซอรี่ถึงชั้น ม.6 หรือ G.12 ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆ ความสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ ...”