next
1 2 3 4 5
previous
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทิวไผ่งาม Welcome to Thewphaingarm School
งานวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันโครงงาน ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ผลงานวิจัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทิวไผ่งาม เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสนิมเหล็กจากผักชีฝรั่ง” คว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งงานวิจัยนี้มีคุณครูสุพรรณี วรรณพฤกษ์ เป็นคุณครูที่ปรึกษางานวิจัย
ข่าวสารรั้วทิว
โรงเรียนทิวไผ่งาม จัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวที และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวอีกทางหนึ่ง
ทีมนักเรียน G.11/2 : นายโชคชัย ฟักกลัด นายวัทธิกร รักษ์กิจกุล นางสาวรัตติยากร บุญค้ำชู นางสาวจิณห์นิภา วัชรพงศ์ และนางสาวญดา อังศุพานิชย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และทีมนักเรียน G.7 : เด็กชายสิรภัทร ผ่องสุภาพ เด็กชายวิษณุ เปี่ยมศิริ เด็กหญิงปพิชญา พลตระกูลวงศ์ เด็กหญิงปภาดา พลตระกูลวงศ์ และเด็กหญิงศมน สุทธิวิเศษชัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากกิจกรรม Skit ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา. ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมาตา ซามาน G.9 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ นายปริญ ทรงอัครภัทรา G.12/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากกิจกรรม Story Telling ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนทิวไผ่งาม กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557 "Thew Sports Day 2014" ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม
ขอแสดงความยินดี นายฮาวซึ หยาง และนายจิรภัทร จงฤกษ์งาม ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากกิจกรรม การแข่งขันตัดต่อวีดีโอ ระดับ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวิชยุตม์ จันทร์แทน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินในการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2257 เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ปฏิทินกิจกรรม
16 - 23 ธ.ค. 2557 สอบกลางภาค
25 ธ.ค. 2557 - 4 ม.ค. 2558 หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
5 ม.ค. 2558 เปิดเรียนหลังปีใหม่
10 ม.ค. 2558 วันเด็ก
16 - 17 ม.ค. 2558 TSEP Camp
16 - 18 ม.ค. 2558 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 - ม.3
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ระดับประเทศ อันดับ 1 ของภาคกรุงเทพฯ และอันดับ 1 ของจังหวัดกรุงเทพ จากการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จัดโดย Top Test Center ร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา พร้อมเหรียญรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
“ ... คุณครูที่ปฏิรูปการเรียนรู้ ด้วย ICT ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายสูงสุดให้ผู้เรียนสมาร์ททั้งสมอง ร่างกาย และจิตใจ ...”
“โรงเรียนทิวไผ่งามนอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับผมแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะให้ผม “เป็นผู้เป็นคน” สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยและทำงานได้ โรงเรียนทิวไผ่งามจึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากสำหรับชีวิตผม ...”
“...หลักในการเลือกโรงเรียนให้ลูกของผม คือ

ต้องเป็นสถานที่ที่เกื้อหนุนต่อความเจริญรุ่งเรือง และสร้างความยั่งยืนในชีวิต

ซึ่งโรงเรียนทิวไผ่งามสามารถตอบโจทย์ครบ อย่างที่ต้องการ ...”