Brain - Based Learning
โรงเรียนทิวไผ่งาม ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Brainy Thew” เพื่อเปิด “โอกาสทองแห่งการเรียนรู้” ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างความพร้อม และกระตุ้นพัฒนาการในทุกด้าน รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเพื่อการเรียนรู้ที่สูงขึ้นไป


สมาร์ทจิตใจ       :ขอโทษ ให้อภัย มีน้ำใจและขอบคุณ
สมาร์ทร่างกาย   :แต่งกายดี กิริยาวาจา สง่างาม
สมาร์ทสมอง      :ฉลาดแก้ปัญหา
คลิกที่ภาพเพื่ออ่านต่อ

หน้า: 1