MET

ในช่วง 5 ปี คือ ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2558 โรงเรียนทิวไผ่งาม จะสร้างจุดเน้นในการเดินทางเพื่อความเข้มแข็งของ Smart Teen โดยใช้ MET ( Multiple Intelligences + English + Technology )

ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” และจะมีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทิวไผ่งามทุกคนได้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ โรงเรียนทิวไผ่งามจึงได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างเยาวชนคุณภาพที่สมาร์ททั้งสมอง ร่างกาย และจิตใจ และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ ผ่าน MET
จากการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนคุณภาพ ที่สมาร์ทสมอง สมาร์ทร่างกาย และสมาร์ทจิตใจ โรงเรียนทิวไผ่งามจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเยาวชนคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ระดับสากล และเพื่อให้นักเรียนและท่านผู้ปกครองได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์เยาวชนคุณภาพที่สมาร์ททั้งสมอง ร่างกาย และจิตใจ
หน้า: 1