Smart Alumni

Smart Alumni

“... โรงเรียนทิวไผ่งามเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผม

ผมได้เรียนที่นี่ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

รักและผูกพันกับเพื่อนๆ และคุณครูเสมอมา

ขอบคุณโรงเรียนทิวไผ่งาม
ที่ช่วยหล่อหลอมผมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ...”นายสิทธา พหลภิญโญ

ผู้เชี่ยวชาญ: Linguistics, Applied Linguistics

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*******************************

 นายสิทธา พหลภิญโญ เข้าศึกษาที่โรงเรียนทิวไผ่งามตั้งแต่อนุบาล เมื่อปีการศึกษา 2520 และสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 8 ในปีการศึกษา 2535 รวมระยะเวลาที่ศึกษาที่โรงเรียนทิวไผ่งามเป็นเวลา 15 ปี ซึ่งนับได้ว่าสิทธาเป็น “ลุกหม้อ” ของโรงเรียนทิวไผ่งามคนหนึ่ง

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทิวไผ่งาม สิทธาได้เข้าศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์ และศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

ปัจจุบันสิทธา ทำงานเป็นพนักงานองค์กรของรัฐ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจหลักในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติที่มนุษย์ใช้งานอยู่ โดยจะลงลึกไปถึงความหมายของภาษาที่ใช้งานในปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาระบบสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

 

 

เมื่อถามถึงความประทับใจ และประสบการณ์ครั้งเป็น “เด็กทิว” สิทธาเล่าว่า “...

“... เมื่อพูดถึงโรงเรียนทิวไผ่งาม ผมจะนึกถึงบรรยากาศของโรงเรียนที่น่าประทับใจ ที่มีคุณครูที่ดี เพื่อนที่ดี การเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่ดี และภาพที่ผมจำได้ไม่เคยลืมคือ ภาพคุณครูณรงค์และคุณครูอุษา กีฬาบาสเกตบอล สภาพแวดล้อมที่ความสวยงาม งานไผ่ผลัดใบ และสวนชมพูพันธุ์ทิพย์

เมื่อครั้งเป็น “เด็กทิว” ผมชอบเรียนวิชาสังคม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพราะชอบเนื้อหาและคุณครูหลายท่านสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมรักและเลือกเรียนด้านภาษาในเวลาต่อมา

และที่สำคัญโรงเรียนทิวไผ่งามได้รับการปลูกฝังเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และการเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ

ซึ่งทำให้ผมประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้

โรงเรียนทิวไผ่งามเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผม ผมได้เรียนที่นี่ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รักและผูกพันกับเพื่อนๆ และคุณครูเสมอมา ขอบคุณโรงเรียนทิวไผ่งามที่ช่วยหล่อหลอมผมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพครับ

และในโอกาสที่โรงเรียนทิวไผ่งามก้าวสู่ปีที่ 40 ของการก่อตั้ง ผมขอให้โรงเรียนทิวไผ่งามผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ มีพัฒนาการแบบนี้ตลอดไป และอยู่คู่การศึกษาไทยตราบนานเท่านานครับOur Smart Alumni

นายสิทธา พหลภิญโญ

ผู้เชี่ยวชาญ: Linguistics, Applied Linguistics

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี