สมาคมศิษย์เก่าฯ


ประวัติความเป็นมา


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทิวไผ่งาม ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 จากการตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวนร่วมของศิษย์เก่า ในการร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน

เครื่องหมายสมาคมฯ

ประกอบด้วยรูปตราโรงเรียนทิวไผ่งาม ล้อมรอบด้วยวงกลม มีอักษรภาษาไทยว่า สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทิวไผ่งาม พ.ศ. 2552วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

 • ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรของโรงเรียนทิวไผ่งาม
 • ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
 • ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนทิวไผ่งาม
 • ส่งเสริมเกียรติของโรงเรียนทิวไผ่งามและสมาชิกที่ดีเด่น
 • ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์


                  นายนรภัทร ลีธีระโชติ
                   นายกสมาคมศิษย์เก่า


คณะกรรมการบริหารฯ

 1. นายนรภัทร  ลีธีระโชติ                นายกสมาคม
 2. น.ส. ขวัญกมล  กิจประสาน          อุปนายก
 3. น.ส. เอกอร  ตุลยสุวรรณ             เลขาธิการ
 4. น.ส. สุจิตรา  อ่อนจันทร์              เหรัญญิก
 5. นายธนารัตน์  อ่อนจันทร์              นายทะเบียน
 6. น.ส. ศศิริ       บุณยรัตนพันธ์        ประชาสัมพันธ์
 7. นายวรโชติ     ชมะทัติ                 กิจกรรมสัมพันธ์
กิจกรรมสมาคมฯ


นายกสมาคมฯ ร่วมกับคณะครู และกรรมการสมาคมฯ จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรม Rally

กิจกรรม Rally

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทิวไผ่งามจัดกิจกรรม Rally กระชับมิตรชาวทิว เขียว - ขาว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าและครอบครัวของศิษย์เก่า  รวมถึงคณะครูโรงเรียนทิวไผ่งาม  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  อันจะเป็นการสร้างความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนทิวไผ่งาม และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทิวไผ่งามต่อไป

Thew Home Coming Day

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดงาน “Thew Home Coming Day”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนทิวไผ่งามทุกรุ่นได้พบปะสังสรรค์ย้อนอดีต และร่วมแสดงคารวะมุทิตาจิตต่อคุณครู


การติดต่อกับสมาคมฯ

แจ้งข่าว เสนอแนะ ติดต่อสมาคม ได้ที่ ...

 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทิวไผ่งาม 1001 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 • โทรศัพท์ 0-2424-6225     โทรสาร 0-2883-2505 กด 0