สมาคมผู้ปกครอง

จุลสารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทิวไผ่งามประวัติความเป็นมา


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 จากการตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวนร่วมของผู้ปกครอง ครู และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมมือและการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

เครื่องหมายสมาคมฯ

ประกอบด้วยวงกลมสองวง วงที่หนึ่งในวงกลมมีข้อความว่า “ร่วมคิด ร่วมจิต ร่วมทำ” และ “สมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร. ทิวไผ่งาม” วงกลมวงที่สองมีรูปสามเหลี่ยมซ้อนกัน 3 วง แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความร่วมมือร่วมใจ และความสะอาดบริสุทธิ์วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
  • ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ของนักเรียนและโรงเรียน
  • ร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อสร้างเยาวชนคุณภาพ รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณประโยชน์ และการสังคมสงเคราะห์
  • ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก และนักเรียน
  • ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง


อ.วิศิษฏ์ เตชะเกษม 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู 
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
1. อาจารย์วิศิษฏ์ เตชะเกษม  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทิวไผ่งาม
2. คุณพัชนุฒ    จงจตุรภัทร  อุปนายก  คนที่  1
3. คุณครูวิไล   มะวิญธร  อุปนายก  คนที่  2
4. นาวาเอก วิจัย   จันทร์แทน  อุปนายก  คนที่  3
5. คุณพัชรรัตน์   พัชรราช  ประชาสัมพันธ
6. คุณสาวิตรี    พิสิษฐบรรณการ วิเทศสัมพันธ์
7. ว่าที่ร้อยตรีรัฐเขตร์  อินทรา  นายทะเบียน
8. คุณวิไลพร    เพิ่มพูนธนาลาภ เหรัญญิก
9. คุณวันชัย   ขัณฑวีระมงคล สวัสดิการ
10. คุณกฤษณา   เฉลียวศักดิ์  กิจกรรม
11. คุณแบงค์ชาติ แก้วชมภู  กิจกรรม
12. คุณครูศิรินาถ เตียวเดชวรรณ กิจกรรม
13. คุณครูชัยยนต์ รักสงบ  กิจกรรม
14. คุณครูชัชชร สุวารัชตกุล ปฏิคม
15. คุณครูช่อผกา   ศิริสาคร  ผู้ช่วยเหรัญญิก
16. คุณครูฐานียา   ตั้งสกุลวานิช เลขาธิการ  

 

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
1.  พลเอกกอบศักดิ์   รักแผน
2.  ดร.นริศ   ชัยสูตร
3.  พ.ต.อ. เชษฐา   สว่างสุข  ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
4.  พ.ต.อ. เทพประทาน  นิพิวรรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
5.  คุณพิทักษ์    กองกูล  ฝ่ายกฎหมาย
6.  คุณปราณี    ฤกษ์ปาณี  ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา 

กิจกรรมสมาคมฯ

การบริจาคโลหิต

ตามที่สมาคมฯ ได้จัด “โครงการบริจาคโลหิต” เพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีการศึกษา 2552 สภากาชาดไทยมอบหมายให้โรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ เวทีกิจกรรม ชั้น 1 อาคารณรงค์ - อุษา 2

การร่วมทำบุญตักบาตร และมอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2553 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับโรงเรียนทิวไผ่งามได้นิมนต์พระภิกษุและสามเณร รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ สนามนาคราช เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 เวลา 08.00 น. ณ สนามนาคราช ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และหลังพิธีดังกล่าว สมาคมฯ ได้มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นการขอบคุณ แด่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจบางยี่ขันที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกิจกรรม Rally

ตามที่สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม Rally  “ One Day Trip ”  “ ฉบับครอบครัวและเพื่อน ” เส้นทางกรุงเทพฯ – พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และ พ่อ-แม่-ลูก ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การเดินทางจากกรุงเทพฯ - พัทยา ด้วยรถโค้ชปรับอากาศชั้น 1 และนำรถยนต์ไปเอง กิจกรรมเติมอาหารสมอง เชื่อมความสัมพันธ์ และกิจกรรม Walk  Rally  การรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ในชุด “Thew On Stage” การมอบโชคและรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม Horse Shoe Point การชม
การแสดง Tiffany’s  Show ปิดท้ายด้วยอาหารเย็นมื้อพิเศษกับหลากหลายเมนูอาหารทะเล ณ ร้านอมรซีฟู้ด ซึ่งกิจกรรม  Rally  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เพราะความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้ปกครอง นักเรียน ครู รวมถึงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ให้ข้อคิด ความเห็น การสนับสนุน การประสานงาน รวมถึงการลงมือ ลงแรง ลงขัน ของหลายๆ ท่านกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง


TPG Bowling 2013

เมื่อที่ 19 มกราคม 2556 สมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทิวไผ่งาม จัดการแข่งขัน “TPG Bowling 2013” เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม ณ BLU-O  RHYTM & BOWL สยามพารากอน

การติดต่อกับสมาคมฯ


แจ้งข่าว เสนอแนะ ติดต่อสมาคม ได้ที่ ...
  • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทิวไผ่งาม 1001 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • โทรศัพท์ 0-2424-6225     โทรสาร 0-2883-2505 กด 0