โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
(Thewphaingarm School In School : TSIS)

1.รูปแบบของโครงการTSIS


 

 

 

 

 โรงเรียนมีนโยบายที่ให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักด้านวัฒนธรรมการคิด(Culture of Thinking )แบบ SMART จากการใช้กิจกรรมพหุปัญญา   ดังนั้นโรงเรียนทิวไผ่งามจึงจัดกิจกรรมเรียนรู้คู่การทำงานในโรงเรียนเพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์  เกิดกระบวนจัดการความรู้และพัฒนาตนเองด้าน METอย่างต่อเนื่อง    ทั้งนี้ครูเกิดการเรียนรู้คู่การทำงานผ่านรูปแบบของนวัตกรรมสร้างสรรค์เยาวชนคุณภาพ (Smart Teen Innovation )และการแบ่งปันความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเชื่อมโยงวิถีชีวิตด้านสภาพปัญหาจากสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในประเทศไทย

 

 2. วัตถุประสงค์ของ TSIS 

                   เพื่อให้โรงเรียนทิวไผ่งามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


3.เป้าหมายของ TSIS
               
3.1 ครูมีวินัยด้านพฤติกรรมการทำงานแบบ SMART อย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ (ยึดหลักการ Core competency และ The Fifth Discipline of Peter Senge)
                3.2  ครูมีความสามารถในการนำSMART สร้างผลการปฏิบัติงานที่ใช้สื่อด้าน  Multiple Intelligences
                3.3  ครูมีความสามารถในการนำSMART สร้างผลการปฏิบัติงานที่ใช้สื่อด้าน English Language
                3.4  ครูมีความสามารถในการนำSMART สร้างผลการปฏิบัติงานที่ใช้สื่อด้าน Technology
                3.5  โรงเรียนมี “คลังความรู้ / TSIS Center ” ที่มีประสิทธิภาพ  (TSIS Center เป็นคลังจัดเก็บข้อมูลการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนจัดการความรู้ของโรงเรียนทิวไผ่งามซึ่งใช้ระบบ LMS & CMS หรือ Moodle)

ครูขนิษฐา กับ Clip VDO  นิทาน "เล่า ตัด แต่ง ได้คำตอบ

ครูขนิษฐาใช้สื่อด้าน MET จัดกิจกรรมที่สร้างความสมาร์ทจิตใจ
"เคารพสิทธิและให้เกียรติผู้อื่น" ให้นักเรียนชั้น ป.4

ครูขนิษฐา นำ English language ใช้ในการทบทวนภาษาไทยเรื่อง "คำนาม"

ครูขนิษฐาใช้สื่อด้าน MET จัดกิจกรรมที่สร้างความสมาร์ทสมอง
"รู้จักเลือกทำสิ่งดีและปฏิเสธสิ่งไม่ดี" ให้นักเรียนชั้น ป.4

4.กิจกรรมเรียนรู้คู่การทำงานในTSIS 


4.1กิจกรรม Friendly Thew ผู้บริหาร               
          เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร 1 คนมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนหรือผลักดันการพัฒนาคุณภาพด้านMET ของครู-บุคลากรจำนวน 10-15 คนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการTSIS ข้อ 3.1-3.5
4.2   กิจกรรมเรียนรู้พหุปัญญา
          เป็นกิจกรรมให้ครูมีโอกาสสังเกตและศึกษารูปแบบ / วิธีการเรียนรู้ตามความถนัดของเด็กแต่ละคน จาก “การเรียนปนเล่น”  เพื่อทดสอบศักยภาพด้านความฉลาด 8 ด้านของเด็กทุกสัปดาห์  หลังจากนั้นครูนำไปจัด / ปรับใช้เป็นเทคนิคเร้าความสนใจผู้เรียนในการเรียน 8 สาระการเรียนรู้ครูพินิจ เนียมแตง กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5
ฐานทดสอบความฉลาดด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตนเอง4.3  กิจกรรม Friendly  Thew ครูชาวต่างชาติ

         เป็นกิจกรรมที่ครูชาวต่างชาติ 1 คน จัดการเรียนรู้ด้านสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับครูไทยจำนวน 3-5 คนทุกสัปดาห์ๆละ 60 นาที                           

 

              

4.4 กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยี
                  เป็นกิจกรรมที่ครูกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยีจัด workshop การใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ครูและบุคลากร หรือพร้อมให้คำแนะนำเมื่อครู-บุคลากรมีปัญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี  เช่น การใช้Power point, E-mail , Moodle , การจัดเรียนรู้แบบบ e-learning ฯลฯ4.5 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพครูแบบ 360 องศา


                   เป็นกิจกรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานด้าน MET  จากบุคคล 4 ฝ่ายคือ a.ผู้บริหาร b.หัวหน้าสาระการเรียนรู้ / หัวหน้างาน c. เพื่อนครู d.ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกลุ่มทรัพยากรครู-บุคลากรที่มีค่าของโรงเรียน  ใช้เกณฑ์พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงคุณภาพ / แนวดิ่ง(ครูมีวินัยด้านพฤติกรรมการทำงานแบบ SMART อย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ)และผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ / แนวนอน   (ครูมีความสามารถในการนำSMART สร้างผลการปฏิบัติงานที่ใช้สื่อด้านMultiple Intelligences, English Languages,  Technology )


  


4.6    กิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า ( SMART Promises )
                   เป็นกิจกรรมที่ครูและบุคลากรประเมินการทำงานที่ผ่านมา 1 ปีการศึกษา  โดยจัดระดมสมอง  รวบรวมปัญหาและอุปสรรค  ข้อดี ข้อเสีย  แล้วจัดระบบงานที่ลดความทับซ้อนเพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุงด้วยการยึดหลักความพอเพียงและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของนักเรียนให้สมาร์ทจิตใจ สมาร์ทร่างกายและสมาร์ทสมอง
4.7 กิจกรรมการให้แรงจูงใจและขวัญกำลังใจแก่ครูคุณภาพ
                การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้โดยโรงเรียนจัดเผยแพร่ผลงานของครูและบุคลากรที่มี “ ผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ ”  ในขั้นสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับแก่ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน  โดยเรียกว่า “ Smart Teacher หรือ SMART Teacher ” ตามปรากฏใน www.thewphaingarm.com

 4.8      กิจกรรม Foreign Teachers’ Training  
               เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาให้การอบรม / แนะนำวิธีการสอนและการประเมินผลให้แก่ครูชาวต่างชาติ ( Native English Speaking Teachers) ของโรงเรียนทิวไผ่งาม เพื่อให้นักเรียนทิวไผ่งามมีความสามารถในการใช้ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงการ EFF ( English For Future ) และบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ TSEP ( Thewphaingarm School English Program) ของโรงเรียนทิวไผ่งาม