โครงการ Friendly Thew

เพื่อ ให้นักเรียนต่างระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีครูของโรงเรียนเป็นที่ปรึกษารับทราบปัญหาและร่วมดูแลใส่ใจพัฒนาการของ นักเรียนในกลุ่มของคุณครู

รูปแบบ ของกิจกรรมในโครงการ Friendly Thew

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6

1.กิจกรรม TPG  Boom  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร้องเพลงเชียร์เพื่อการปลูกฝังความสามัคคีทุกเช้า ก่อนร้องเพลงชาติ
2.กิจกรรม  Thew & Teen  Society  (โดยคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2555) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
        2.1 เพื่อสร้างความรักและความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
        2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่า (Smart Thew) และนักเรียนทิวไผ่งามปัจจุบัน  (Smart Teen)

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ โรงเรียน
โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวรั้วทิว การติดตามและแจ้งข่าวสารต่าง ๆ กับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง บ้าน โรงเรียน ซึ่งจะทำให้การติดตาม ดูแลนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลและส่งเสริมนักเรียนได้อย่างตรงจุด