โครงการคนดีศรีทิวเพื่อฝึกให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีมารยาท รู้จักวัฒนธรรมไทย รักษ์และภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประหยัด รู้จักมีจิตอาสา และการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของกิจกรรมในโครงการคนดีศรี ทิว

ระดับหนู น้อย Brainy Thew หรืออนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 (วัย 2 -6 ปี )

1.ห้อง เรียนสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
2. หนูน้อยประหยัดไฟ
3.มดน้อย เข้าแถว
4 .ของหายได้คืน
5.ห้องเรียนสี เขียว
6.เสริม สมาธิ
7.ไหว้สวยด้วยมือเรา

 ระดับ ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6

1.กิจกรรมอนุรักษ์ พลังงาน
2.ห้องเรียนสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
3. แต่งกายดี มีวินัย ไม่มาสาย
4.กิจกรรม ออมทรัพย์กับออมสิน
5. กิจกรรมเรียนรู้รักษ์ท้องถิ่นไทย
6.กิจกรรม งามอย่างไทย
7.กิจกรรม เช้าสมาธิ-เย็นสวดมนต์
8. ห้องเรียนสีเขียว
9.บรรณารักษ์ อาสา
10. สารวัตรนักเรียน
11.ของหายได้คืน
12.น้ำใจเพื่อน
13.กิจกรรม โรงเรียนสีขาว เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการบำรุงรักษาสาธารณะสมบัติดังนี้ 
         13.1 คัดแยกขยะภายในโรงเรียน 
         13.2 จัด Big Cleaning 
         13.3 จัดกำจัดยุงและแมลงสาบ

 
ระดับ ผู้ปกครองโรงเรียนทิวไผ่งาม

1.รางวัลครอบครัวตัวอย่าง เป็นรางวัลที่โรงเรียนมอบให้กับครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่น ความผูกพัน รับผิดชอบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ในการหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดีต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2554มีครอบครัวที่ได้รับรางวัล ครอบครัวตัวอย่าง ประกอบด้วย

1.1 ครอบครัวกิจศรีโอภาค
1.2 ครอบครัวแสงสมพร
1.3 ครอบครัวเตชะเกษม