โครงการนักวิจัยน้อย

โครงการนักวิจัยน้อย

                                                


โรงเรียนทิวไผ่งามในฐานะสถาบันหนึ่งของสังคม ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โลกไร้พรมแดน การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก รวมถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งพัฒนาให้การศึกษาเดินหน้าสู่การสร้าง การพัฒนา      เตรียมความพร้อมเยาวชนของชาติให้สอดคล้องกับสังคมโลก ที่เยาวชนต้องมีทั้งความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชำนาญ พร้อมจะขับเคลื่อน และยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น

                                                                 
  

                                      


                    ซึ่งนอกเหนือจากโรงเรียน ทิวไผ่งามจะจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญาแล้ว โรงเรียนทิวไผ่งามยังส่งเสริมให้นักเรียนทำวิจัย ด้วยเล็งเห็นว่าการวิจัยเป็นรากฐานของความคิด จินตนาการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะนำพาวิถีชีวิตให้ก้าวไปสู่ความเจริญทางวิทยาการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม


                    ปัจจุบันนี้บุคคลในวงการต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจการวิจัยมากขึ้น ทั้งนี้เพราะได้เล็งเห็นประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อมวลมนุษย์นั่นเอง แต่ประโยชน์ของการวิจัยจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อถือและถูกต้องมากน้อยเพียงใด ถ้าข้อมูลเป็นเท็จผลการวิจัยที่ได้แทนที่จะเป็นประโยชน์จะกลับกลายเป็นโทษต่อผู้นำผลการวิจัยนั้นไปใช้ ดังนั้นการวิจัยจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของนักวิจัย ตลอดจนความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลด้วย โดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้* การวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

* การวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม

*การวิจัยจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และสามารถใช้ทำนาย ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบสามัญสำนึก

* การวิจัยสามารถช่วยในด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตัดสินปัญหาหรือการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารให้เป็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

* การวิจัยสามารถตอบคำถามที่ยังคลุมเครือให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น

* การวิจัยจะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการ ให้มีการใช้ผลการวิจัยและทำงานค้นคว้าวิจัยต่อไป

* การวิจัยจะทำให้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคคลและหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้น

* การวิจัยทำให้มีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมให้ทราบข้อเท็จจริงได้กว้างขวางและแจ่มชัดยิ่งขึ้น

* การวิจัยจะช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด และค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ

*การวิจัยช่วยให้มีเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก
จากความสำคัญของการวิจัยดังกล่าว โรงเรียนทิวไผ่งาม จึงได้ริเริ่มให้มี “โครงการนักวิจัยน้อย” พร้อมกับการจัดงาน “The Day of Discovery”  ภายใต้วัตถุประสงค์

* เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย และการแก้ปัญหาในสังคมด้วยกระบวนการวิจัย

*เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและภาคีเครือข่าย ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์การแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

* เพื่อสร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานวิจัยระดับนักเรียน รวมถึงเพื่อแก้วิกฤตโอกาสทางการศึกษา และคุณภาพการศึกษาของไทย โดยมีโรงเรียนทิวไผ่งามเป็นแม่ข่าย

* เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาด เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างโรงเรียนทิวไผ่งามกับภาคีเครือข่าย

* เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนทิวไผ่งามกับภาคีเครือข่าย

โดยรูปแบบของโครงการนักวิจัยน้อย ประกอบด้วย

* กิจกรรม “สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัย” เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย รวมถึงนักเรียนได้ลงมือทำวิจัยในเรื่องที่ตนเองสนใจ

* กิจกรรม “The Day of Discovery”  เพื่อนำเสนอผลงานที่เกิดจากกระบวนการวิจัยของนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เติมเต็มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ระหว่างกัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนักวิจัยน้อย คือ

* นักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการทำวิจัย

* นักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและภาคีเครือข่าย สามารถหาคำตอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการวิจัย

* นักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามและภาคีเครือข่าย สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

4. มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทิวไผ่งามกับภาคีเครือข่าย
    

                            

 

ภาพกิจกรรม The Day of Discovery2015 

 

 

  
   
   
   


Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดการประกวดและเข้าร่วมชมผลงานงานวิจัยThe Day of Discovery2015
รายละเอียดการประกวดและเข้ารว่มชมผลงาน.doc
ปกรายงานการวิจัย
ส่วนที่ 1 หน้าปกงานวิจัย.doc

บทคัดย่อ สารบัญ
ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ สารบัญ.doc
งานวิจัย 5 บท
ส่วนที่ 3 บทที่ 1-5.doc
Template แผ่นพับ
Template แผ่นพับ.doc