หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นวัตกรรมการสร้างสรรค์เยาวชนคุณภาพ (Smart  Teen  Innovation) ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยึดสมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning)  พัฒนาการตามวัยของพิอาเจท์  และการคิดตามหลักการของบลูม&ทอร์แรนซ์ โดยคำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา(The  theory of Multiple  Intelligences)  ให้แก่ นักเรียนทิวไผ่งามช่วง พัฒนาการทางสมอง 6 -18 ปี (หรือนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6) นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยกระบวน การเรียนรู้ Triple  Track  ในการปฏิบัติและแสดงออกด้านต่อไปนี้


 

ด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
        1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     
        2.ซื่อสัตย์สุจริต 
        3.มีวินัย 
        4.ใฝ่เรียนรู้
        5.อยู่อย่างพอเพียง
        6.รักความเป็นไทย
        7.มุ่งมั่นในการทำงาน 
        8.จิตสำนึกสาธารณะ
        9.รักการอ่าน


 กิจกรรมส่งเสริมการ"ใฝ่เรียนรู้"และ"รักความเป็นไทย"

 ด้าน ความสามารถจากการเรียนรู้ด้วยระบบ Triple Track
         1.รู้จักใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
         2.รู้จักใช้ความถนัดเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ทักษะชีวิตอย่างมีคุณค่า
         3.รู้จักใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน / นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
         4.รู้จักทำงานวิจัยในการฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์


นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับ