Triple Track
    นวัตกรรม Triple  Track    คือการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนทิวไผ่งาม โดยยึดหลักการเรียนรู้ที่ยึดสมองเป็นฐาน (Brain-based learning) และคำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็กตามทฤษฎีพหุปัญญา (The Multiple Intelligences theory) เพื่อสร้างสรรค์เยาวชนคุณภาพให้มีภาพลักษณ์ที่สมาร์ทจิตใจ  สมาร์ทร่างกาย และสมาร์ทสมอง  Triple Track เป็นตัวขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความเข้มแข็งของครูและนักเรียนภายใต้ MET โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทิวไผ่งาม แบ่งเป็น3 ลู่ คือ Track 1  Track 2 และ Track 3


ผู้เรียนได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่นสาระ/เนื้อหาการเรียนที่จำเป็น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยผู้สอนและผู้เรียนตอบโต้เพื่อ สร้างองค์ความรู้ (Active & Interactive Learning ) รวมทั้งติวเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละสาระการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้ เรียนแต่ละช่วงชั้น มีความรู้สามารถสอบผ่านการทดสอบระดับชาติได้ในระดับคุณภาพดี

แนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.    ทำการประเมินและตัดสินผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายสาระฯ ปีการศึกษาละ 2-4 ครั้ง
2.    การประเมินผลการเรียน
              2.1 ประเมินผลการเรียนโดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายโดยทำการตรวจสอบผลการเรียนตาม รหัสมาตรฐานของแต่ละตัวชี้วัดและนักเรียนทุกคน “ต้องผ่านทุกตัวชี้วัดจึงจะผ่านรายวิชา”
              2.2   ประเมินผลตามสภาพจริง ( Authentic  Assessment)


การส่งเสริมและสนับ สนุนศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียนทิวไผ่งามจาก Track 1
    1.นักเรียน ที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จะได้รับดูแลด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วม โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
    2.นักเรียนที่มีศักยภาพโดดเด่น ด้านสาระการเรียนรู้สุขศึกษา    จะได้รับดูแลด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ Good  Mind  Good  Health
    3.นักเรียนที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านสาระการเรียน รู้ศิลปะ  พลานามัย  ได้รับดูแลด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ One  Teen  One Talent         เด็ก / ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical  Thinking ) และทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ( Creative  Thinking ) ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยในการค้นหาคำตอบ   เด็ก / ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Initiative Learning)  โดยมีกลุ่มครู (Team Teaching) ที่บูรณาการเนื้อหา / สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน(Integrative Teaching & Learning)  ซึ่งผลผลิตการเรียนรู้จะถูกแสดงในรูปแบบของงานวิจัย หรือนวัตกรรม   เพื่อสร้างทักษะที่ดีในการแก้ปัญหาและการดำเนินทักษะชีวิตอย่างมีคุณค่า

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้Track 2
    1.ประเมินพฤติกรรมหรือการปฏิบัติและแสดงออกของผู้เรียนใน( ขั้น Process ) หรือขณะดำเนินการการทำงานวิจัย   (Authentic   Assessment  )
    2.ประเมินผลจากการนำเสนอองค์ความรู้ที่นักเรียนได้จากผลงานการทำงานวิจัย (หรือ ขั้น Product)


การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียนทิวไผ่งามจาก Track 2
1. นักเรียนที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการคิดเชิงวิพากษ์  การคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา ผ่านรูปแบบงานวิจัยจะได้รับการดูแลด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วม โครงการนักวิจัยน้อย
2. นักเรียนที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านเทคโนโลยี  ได้รับดูแลด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมในโครงการนักวิจัยน้อย เช่น ชมรมRobot Club
เด็ก / ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติฐานกิจกรรมค้นหาความฉลาด ที่สร้างความสุขและสนุก  เพื่อให้เด็กรู้จักตนเอง  รู้จักคิดวิเคราะห์  เกิดความรู้สึกที่ดี ในการยอมรับความสามารถหรือรู้คุณค่าของเพื่อนร่วมกลุ่ม  ทางโรงเรียนมีการบันทึกระดับคุณภาพความฉลาดตามทฤษฎีพหุปัญญาของเด็ก / ผู้เรียน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำคัญในการชี้แนะแนวทางในการเรียนในช่วงชั้นที่สูงขึ้น ต่อๆไป รวมทั้งการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เหมาะสมกับตัวตนที่แท้ จริงของเด็ก / ผู้เรียนแต่ละคน
การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียนทิวไผ่งามจาก Track  3
1.นักเรียนที่มี ศักยภาพโดดเด่นด้านความฉลาด ในแต่ละด้าน  ได้รับดูแลด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ One  Teen  One Talent


กิจกรรมพหุปัญญา 8 ด้าน (Multiple Intelligences)    โรงเรียนทิวไผ่งาม มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย Triple Track เพื่อการเตรียมเด็กและเยาวชนเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 หรือผู้เรียนยุค Tweenies ซึ่งผู้เรียนจะเป็นคนที่มีลักษณะยึดถือความาต้องการที่จำเป็น มีความถนัดและความสนใจของตนเองเป็นสำคัญในการตัดสินใจ ไม่ติดกรอบ มีความคิดเชิงบวก และชอบทำงานเป็นทีม ให้ความสนใจกับการเรียนรู้จากเครือข่ายหรือชุมชนในรูปแบบของการออนไลน์   ฯลฯ