โครงการทิวไผ่งามแบ่งปันสมอง


เพื่อช่วยเหลือสังคมในการแก้ปัญหาวิกฤตโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการ ศึกษาของไทย โดยมีโรงเรียนทิวไผ่งามเป็นแม่ข่าย ผ่านรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ ประสบการณ์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนทิวไผ่งามกับภาคีเครือข่าย

รูปแบบของกิจกรรมในโครงการทิวไผ่งามแบ่งปันสมอง

1. กิจกรรม “ค่ายอาสา”เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต ร่วมคิดร่วมทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ ผ่านการเข้าค่ายอาสาของนักเรียนในเครือข่าย

2. กิจกรรม“แลกเปลี่ยนเรียนรู้” เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เติมเต็มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ระหว่างกัน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ