เครื่องแบบนักเรียน

ชุดนักเรียนหลักสูตรสามัญ  

 นักเรียนชาย - หญิง
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

ชุดพละนักเรียนชาย - หญิง
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4    

 

 

นักเรียนชาย - หญิง
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ชุดพละนักเรียนชาย - หญิง
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 นักเรียนชาย - หญิง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6       

 ชุดพละ นักเรียนชาย - หญิง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

 

 

ชุดนักเรียน TSEP


 นักเรียนชาย - หญิง ระดับ Kindergarten 1 - 3  

ชุดพละชาย - หญิง ระดับ Kindergarten 1 - 3  

 

 

 นักเรียนชายหญิง ระดับ Grade 1 - Grade 9    

 ชุดพละ ชาย หญิง ระดับ Grade 1 - Grade 3

 

 

 นักเรียนชาย หญิง ระดับ Grade 10 - Grade 12    

 ชุดพละนักเรียนชาย หญิง ระดับ Grade 4 - Grade 12

 

 


                                                                                       
  ชุดนักศึกษาวิชาทหาร
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี
ลูกเสือสำรอง ประถมปีที่ 1 - 3 และ TSEP Grade 1 - 3  
 

 
 

                                    ลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญ 
                                           ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ TSEP Grade 4 - 6


                           ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  
                  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ TSEP Grade 7 - 9 
 
 

 
นักศึกษาวิชาทหาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
และ TSEP Grade 10 - 12